Rzeszów To My

#RzeszówToMY

Mieszkasz w Rzeszowie?

Zamelduj się i weź udział w loterii!

Do wygrania cenne nagrody!

Weź udział
Nagrody w loterii Rzeszów To My Nagrody w loterii Rzeszów To My

Zasady loterii

Zamelduj się w Rzeszowie

dotyczy zmiany zameldowania z innej gminy w okresie od 19.10.2020 r. do 31.12.2021 r.

wypełnij formularz na stronie i kliknij ZATWIERDŹ

Zgłoszenia przyjmujemy od 7 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

wypełnij formularz papierowy i wrzuć do jednej z URN

Zgłoszenia przyjmujemy od 7 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Regulamin loterii
Punkty z urnami

Nagrody

Hyundai i20

x 1
Hyundai i20

Laptop ACER Nitro 5

x 4
Laptop ACER Nitro 5

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2

x 4
Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2

Suunto 7

x 4
Suunto 7

Rejestracja

Weź udział

Dane uczestnika

Jestem zameldowany w Rzeszowie nie wcześniej niż od 19.10.2020 r. Jestem zameldowany w Rzeszowie nie wcześniej niż od 19.10.2020 r.
Tak, od dnia:

Adres zameldowania

Zgody

Zgody

Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Nofsza sp. z o.o. ul. Szafarnia 11 / F8, 80-755 Gdańsk. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem loterii promocyjnej “Rzeszów to My” , opublikowaniem wyników i wizerunków jej laureatów na stronie www.loteriarzeszow.pl oraz wydaniem nagród. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781).

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii “Rzeszów to My” oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Odbiorcą danych osobowych Uczestników mogą być doradcy prawni i podatkowi administratora a także inne podmioty, przy pomocy których Organizator przeprowadza Loterię (podwykonawcy), tj. dostawcy usług informatycznych. Odbiorcą danych osobowych takich jak wizerunek, imię i nazwisko Laureatów Loterii będzie Urząd Miasta Rzeszów, a obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO zostanie spełniony poprzez udostępnienie treści klauzuli informacyjnej w siedzibie odbiorcy danych oraz na stronie www.loteriarzeszow.pl. Uczestnicy Loterii nie będą podlegali profilowaniu w oparciu o uzyskane dane. Nie będą one również przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

Wyniki losowania

Pierwsze losowanie dodatkowe 27.10.2021
Wygrany/a
nagroda
Marek N. laptop laptop
Piotr K. hulajnoga hulajnoga
Mateusz M. zegarek zegarek
Drugie losowanie dodatkowe 24.11.2021
Wygrany/a
nagroda
Magda Sz. laptop laptop
Karol J. hulajnoga hulajnoga
Andrzej D. zegarek zegarek
Trzecie losowanie dodatkowe 22.12.2021
Wygrany/a
nagroda
Czwarte losowanie dodatkowe 19.01.2022
Wygrany/a
nagroda
Losowanie główne 19.01.2022
Wygrany/a
nagroda

Najczęściej zadawane pytania

Niestety nie. W loterii mogą wziąć udział osoby zameldowane po 19.10.2020 r. tj od 19.10.2020 r. do 31.12.2021 r.

Przykro nam, ale nie. W loterii mogą wziąć udział osoby, które przemeldowały się z innej Gminy. Osoby, które dokonały przemeldowania w obrębie miasta nie mogą brać udziału w loterii.

W loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:
- w okresie od dnia 19.10.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. dokonała czynności zameldowania w Rzeszowie, tj. dokonała zmiany zameldowania z innej gminy do Gminy Miasta Rzeszów, oraz każda osoba fizyczna, która została mieszkańcem Gminy Miasta Rzeszów poprzez przyłączenie Pogwizdowa Nowego na podstawie zmiany administracyjnej granic miasta Rzeszowa.
- w dniu losowania nagrody głównej tj. w dniu 19.01.2022 r. będzie nadal zameldowana w Gminie Miasto Rzeszów.
z zastrzeżeniem: W loterii nie mogą brać udziału pracownicy organizatora loterii oraz członkowie ich najbliższych rodzin (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora). Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest osoba zatrudniona zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej (umowy o dzieło, umowy zlecenie).

Przykro nam, w loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Tak. Jeżeli w dniu losowania nagrody głównej tj. w dniu 19.01.2022 r. będzie Pan/Pani nadal zameldowany/na w Gminie Miasto Rzeszów.

Podanie danych przez uczestników loterii w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celów wynikających z niniejszego regulaminu.

Formularz zgłoszeniowy – specjalnie przygotowany do potrzeb loterii formularz. Formularz, niezależnie od formy w jakiej występuje (elektroniczna lub kuponowa), zawiera miejsce na podanie przez uczestnika obowiązkowo wymaganych danych, w tym numeru telefonu. Telefonicznie informujemy o wygranej. Zapewniamy, że numer jest potrzebny w loterii do kontaktu ws wygranej, tj. TYLKO i wyłącznie do kontaktu ws. LOTERII.

Bardzo nam przykro, ale nie. Jeden uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia do udziału w loterii. Pozostałe zgłoszenia nie zwiększają szansy wygrania nagrody, będą traktowane jako duplikaty. Wewnętrzna Komisja Nadzoru po upływie terminu dokonywania zgłoszeń, sprawdzi ich poprawność pod względem zgodności z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz, czy dana osoba nie dokonała więcej niż jednego zgłoszenia do loterii. W sytuacji, gdy dana osoba zgłosiła się więcej niż jeden raz, duplikaty zgłoszeń będą usuwane przez Komisję Nadzoru z puli zgłoszeń. Do losowania nagród zostanie zakwalifikowane pierwsze prawidłowe zgłoszenie uczestnika loterii.

Na szczęście nie. Zarówno do nagrody głównej oraz nagród I, II i III stopnia dołączona jest dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona na zapłatę stosownego podatku od wygranej w Loterii.

Tak, mogą. Zostali oni mieszkańcami Gminy Miasta Rzeszów poprzez przyłączenie Pogwizdowa Nowego na podstawie zmiany administracyjnej granic miasta Rzeszowa (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2020 r.).

Organizator loterii

Nofsza, Szafarnia 11 / F8, 80-755 Gdańsk

www.nofsza.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Regulamin loterii

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.